Porządne Pomorze – kampania edukacyjna w Regionie Wschodnim Gospodarki Odpadami

W imieniu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa zapraszamy na spotkanie informacyjne projektu Porządne Pomorze – kampania edukacyjna w Regionie Wschodnim Gospodarki Odpadami. – 6 marzec 2015 r. godz. 10.00 – Nowy Dwór Gdański, Żuławski Park Historyczny sala dwukolumnowa – 9 marzec 2015 r. godz. 10.00 – Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn  ul. Miłosna 1 Prosimy o zgłoszenia udziału w wybranym spotkanku na adres mkozlowski@ekokwidzyn.pl

""W imieniu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa zapraszamy na spotkanie informacyjne projektu Porządne Pomorze – kampania edukacyjna w Regionie Wschodnim Gospodarki Odpadami.
– 6 marzec 2015 r. godz. 10.00 – Nowy Dwór Gdański, Żuławski Park Historyczny sala dwukolumnowa
– 9 marzec 2015 r. godz. 10.00 – Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn  ul. Miłosna 1
Prosimy o zgłoszenia udziału w wybranym spotkanku na adres mkozlowski@ekokwidzyn.pl
Szanowni Państwo,
W listopadzie 2014 rozsyłaliśmy internetową ankietę sondującą potencjalne zainteresowanie gmin udziałem
w projekcie "Porządne Pomorze – kampania edukacyjna w Regionie Wschodnim Gospodarki Odpadami".  
23 Gminy odpowiedziały na nasze pytania, deklarując udział gminy, jedna gmina odpowiedziała negatywnie, 8 gmin nie odpowiedziało. Tym z Państwa, którzy zadeklarowali swój udział dziękujemy za mobilizację. Osoby, które z różnych powodów się nie zdeklarowały do udziału w projekcie, prosimy o ponowne rozważenie tej możliwości.
Projekt jest kontynuacją "Porządnego Pomorza" realizowanego w 2013 roku w wymiarze ogólnowojewódzkim. Tym razem, wsparcie gmin przewidziane jest regionalnie, zgodnie z przynależnością do danego regionu gospodarki odpadami. Projekt realizowany jest we współpracy z RIPOK w Gilwie Małej oraz z RIPOK w Tczewie.

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa otrzymało dotację z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację tego projektu i możliwe jest wsparcie gmin w działaniach edukacyjnych. Realizacja projektu przewidziana jest  w terminie od 1.01.2015 r. do 30.06.2016 r. Obecnie trwają prace logistyczne.
Na początku marca planujemy robocze spotkania z gminami, które zdecydowały się na swój udział w projekcie. Podczas spotkań chcemy porozmawiać o ostatecznym kształcie projektu i doprecyzować Państwa oczekiwania. W zależności od dogodności dojazdu i terminu, prosimy o wybranie jednego ze spotkań:
– 6 marzec 2015 r. godz. 10.00 – Nowy Dwór Gdański, Żuławski Park Historyczny sala dwukolumnowa
– 9 marzec 2015 r. godz. 10.00 – Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Kwidzyn  ul. Miłosna 1
Prosimy o zgłoszenia udziału w wybranym spotkanku na adres mkozlowski@ekokwidzyn.pl.
Jednocześnie prosimy o wskazanie osoby do kontaktu w sprawie tego projektu. Najlepiej jeśli będzie to osoba zajmująca się gospodarką odpadami  i/lub edukacją ekologiczną w tym zakresie.
Bardzo nam zależy na podpisaniu porozumienia o współpracy przez Wójta/ Burmistrza gminy lub upoważnioną osobę. Porozumienie to jest niezbędne formalnie, aby projekt finansowany z WFOŚiGW mógł być skierowany do Państwa Gminy.
Udział w projekcie nie wiąże się z zaangażowaniem finansowym ze strony gminy. Na ile to możliwe, prosimy o przywiezienie podpisanej deklaracji na spotkanie, jednak nie jest to wymóg obligatoryjny, ponieważ rozumiemy, że część z Państwa potrzebuje wyjaśnienia szczegółów i czasu na przemyślenie.
W załączeniu  przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące projektu.

Serdecznie zapraszam na wybrane spotkanie
Ewa Romanow-Pękal
Prezes Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa

Cele projektu:
1. Podniesienie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami mieszkańców gmin wschodniego regionu gospodarki odpadami w województwie pomorskim.
2. Wzrost zaangażowania nauczycieli, działaczy społecznych, pracowników instytucji kultury i świetlic wiejskich w działania  na rzecz zagospodarowania odpadów komunalnych.
3. Stworzenie i wdrażanie gminnych programów edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami. W przypadku gmin, które posiadają takie programy, pomoc w ich uaktualnieniu.
W ramach podejmowanych działań odbędą się 2 warsztaty szkoleniowe dla osób zaangażowanych
w "odpadowe" działania edukacyjne. Zależy nam na udziale nauczycieli, bibliotekarzy, sołtysów, członków organizacji pozarządowych – osób aktywnych, które na co dzień pracują bezpośrednio z mieszkańcami. Zadaniem gminy będzie rekrutacja 2-4 osób na to szkolenie.
Zależy nam przede wszystkim na tym, aby jak największa ilość mieszkańców zrozumiała sens gospodarki odpadami, poznając szczegóły funkcjonowania całego systemu. Niestety nadal w wielu środowiskach pokutuje stwierdzenie, że "i tak wszystkie odpady zabiera jedna śmieciarka" i nie warto segregować w związku z tym.  
W projekcie założyliśmy, by wszystkie gminy objęte zasięgiem projektu miały wypracowane standardy realizacji programów z zakresu gospodarki odpadowej wraz z umiejętnością ich samodzielnego wdrażania w oparciu o liderów w gminach, organizacje pozarządowe, placówki szkolne i aktywnych urzędników samorządowych podchodzących partycypacyjnie do tematyki ochrony środowiska.
Założyliśmy, iż w każdej z gmin zostanie zrealizowany standard minimum, obejmujący:
– 1 wydarzenie w bibliotece lub domu kultury,
– 1 wycieczka do RIPOK,
– 2 stanowiska edukacyjne podczas zaplanowanych w gminie festynów, imprez masowych,
– 1 artykuł we współpracy z lokalnymi mediami lub na stronie internetowej gminy,
– 1 wydarzenie w szkole,
– 1 wydarzenie w przedszkolu,
– wystawa posterów wydanych w pierwszej edycji Porządnego Pomorza – w miejscu publicznym.
W ramach wsparcia gminy oferujemy:
– szkolenie dla liderów społecznych (działacze pozarządowi, nauczyciele, pracownicy bibliotek i domów kultury lub placówek o zbliżonym charakterze) przygotowujące do podejmowania działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami;
– wsparcie w sfinansowaniu drobnych wydatków niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców (możliwy jest szeroki wachlarz wydatków, w zależności od koncepcji programu edukacyjnego w danej gminie);
– pomoc w opracowaniu programu edukacyjnego dla mieszkańców;
– plakaty i materiały informacyjne (projekt nie przewiduje druku ulotek dla każdej z gmin);
– zbiór materiałów edukacyjnych uławiający podjęcie zagadnień odpadowych podczas pikników wiejskich, wydarzeń sołeckich, lekcji szkolnych;
– książeczkę- bajkę dla dzieci i dorosłych ukazującą problem odpadów w niekonwencjonalny sposób;
– wspólną stronę internetową z przystępnie zgromadzonymi informacjami dot. gospodarki odpadami w regionie i gminie.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w Nowym Dworze Gdańskim (6 marca 2015r) lub w Kwidzynie (9 marca 2015r).
 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?