Konkurs Skarbiec Żuławskich Nalewek 2012

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą żuławską nalewkę. Termin przyjmowania zgłoszeń do 20 grudnia 2012. Zgłoszenia wraz z próbkami nalewek przyjmowane są w biurze Żuławskiego Parku Historycznego. Ogłoszenie wyników 28 grudnia 2012 roku. regulamin>> karta zgłoszenia>>          

""

Regulamin Konkursu Skarbiec Nalewek Żuławskich 2012

I. Postanowienia ogólne
§1
Konkurs Skarbiec Nalewek Żuławskich 2012, zwany dalej  Konkursem, organizowany jest przez Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Żuławy i Mierzeja.
§2
Cele Konkursu to:

 • rozpowszechnianie i promocja informacji dotyczących wytwarzania znakomitych produktów tradycyjnych w delcie Wisły, w szczególności nalewek;
 • pogłębienie wiedzy konsumentów, zwiększenie zainteresowania produktami, popularyzowanie tradycyjnej żuławskiej żywności i dziedzictwa kulturowego delty Wisły;
 • dokonanie przeglądu produkowanych w delcie Wisły nalewek regionalnych oraz wyłonienie najlepszych;
 • gromadzenie przepisów wyrobu nalewek opartych na lokalnych tradycjach.


II. Zasady i warunki uczestnictwa
§1
Uczestnikami Konkursu mogą być wytwarzające nalewkę pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
W szczególności mogą to być osoby indywidualne, rolnicy, gastronomicy, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, fundacje, rady sołeckie.
Przez wytwarzanie nalewki należy rozumieć zarówno produkcję w dużych zakładach, wytwarzanie na małą skalę, sprzedaż wyrobów w lokalach i punktach gastronomicznych,  produkcję na własny użytek lub do częstowania.

§ 2
Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły Konkursu.
§ 3
Do Konkursu można zgłaszać nalewki, dla których:

 • można stwierdzić pochodzenie z delty Wisły;
 • określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana pochodzeniu z delty Wisły;
 • co najmniej jeden z etapów procesu technologicznego, tj. produkcja, przetwarzanie lub przygotowywanie mają miejsce w delcie Wisły.

Uczestnik Konkursu powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu przynajmniej jednego z powyższych warunków. Dodatkowo, na potrzeby Konkursu, zalecane jest, aby co najmniej jedna część nazwy nalewki wskazywała na deltę Wisły (np. znad Tugi, mennonicka, a’la Loitz, marzęcińska, z Nowego Stawu, itp.).
§ 4
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przygotować i dostarczyć do biura Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Kopernika 17) najpóźniej do 20 grudnia 2012 r. do godziny 11.00:

 • bezzwrotną próbkę o objętości nie mniejszej niż 250 ml każdej zgłaszanej do Konkursu nalewki;
 • Kartę Zgłoszenia każdej zgłaszanej  do Konkursu nalewki zgodną z załączonym wzorem.

Każda ze zgłoszonych do Konkursu nalewek otrzymuje swój losowo wybrany numer i jest przechowywana wraz z Kartą Zgłoszenia w bezpieczny sposób w Żuławskim Parku Historycznym do zakończenia Konkursu.
§ 5
Karta Zgłoszenia, dołączona do każdego opakowania zgłaszanej do Konkursu nalewki, musi posiadać co najmniej następujące informacje:

 • nazwę i/lub charakterystykę surowca, z którego nalewka została przyrządzona (główny składnik lub określenie ogólne, np. wiśniowa, ratafia, ziołowa, krupnik). Należy pamiętać, że zgodnie z § 3 co najmniej jedna część nazwy nalewki na potrzeby Konkursu powinna wskazywać na deltę Wisły (np. znad Tugi, mennonicka, a’la Loitz, marzęcińska, z Nowego Stawu, itp.);
 • oznaczenie wytwórcy (np. imię i nazwisko, nazwę firmy, lokalu lub punktu gastronomicznego, stowarzyszenia,  koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, fundacji, rady sołeckiej, itp.);
 • rok wytworzenia;

§ 6
Udział w Konkursie jest odpłatny i wynosi 10 złotych od każdej zgłoszonej nalewki. Opłatę należy uiścić gotówką w Biurze Żuławskiego Parku Historycznego łącznie ze zgłoszeniem. Opłata zostanie przeznaczona na cele statutowe Klubu Nowodworskiego i wykorzystana na zakup nagród rzeczowych w Konkursie.

III. Zasady oceniania
§ 7
Ocenie w Konkursie podlegają:

 • kolor i klarowność nalewki;
 • bukiet – aromat nalewki;
 • harmonia – równowaga elementów: smaku, aromatu, cukru, kwasowości.

§ 8
Dla dokonania oceny nalewek zgłoszonych do Konkursu organizator powołuje Kapitułę Konkursu, złożoną od 3 do 5 członków i zwołuje jej posiedzenie.
Podczas posiedzenia członkowie Kapituły Konkursu degustują zgłoszone do Konkursu nalewki w warunkach zapewniających całkowitą anonimowość i bezstronność.
Członkowie Kapituły Konkursu do czasu zakończenia posiedzenia znają jedynie numer nalewki.
Ocena nalewek dokonywana jest w dwóch etapach.
W pierwszym etapie oceny członkowie Kapituły Konkursu wybierają nalewki, które w etapie finałowym oceniane są punktowo.
Suma punktów przyznana poszczególnym nalewkom jest początkiem dyskusji, w ramach której wyłaniana jest przez Kapitułę Konkursu, w drodze konsensusu, lista laureatów Konkursu.
Wszelkie postanowienia Kapituły Konkursu mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu.
§ 9
Wyniki Konkursu w postaci listy laureatów ogłoszone zostaną 28 grudnia 2012 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim podczas spotkania o godz. 18.00.
§ 10
W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

IV. Postanowienia końcowe
§ 11
Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w biurze Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim, (ul. Kopernika 17) codziennie oprócz świąt, sobót i niedziel, w godzinach od 10.00 do 14.00. Przyjmowanie zgłoszeń nalewek do Konkursu możliwe jest tylko od osób pełnoletnich.  
§ 12
Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 55 2475733 lub po wysłaniu zapytania na adres e-mail: biuro@zph.org.pl lub biuro@klubnowodworski.pl
Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Mariola Mika.

regulamin>>  karta zgłoszenia>>

 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?