• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Konkurs Skarbiec Żuławskich Nalewek 2012

Regulamin Konkursu Skarbiec Nalewek Żuławskich 2012

I. Postanowienia ogólne
§1
Konkurs Skarbiec Nalewek Żuławskich 2012, zwany dalej  Konkursem, organizowany jest przez Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Żuławy i Mierzeja.
§2
Cele Konkursu to:

 • rozpowszechnianie i promocja informacji dotyczących wytwarzania znakomitych produktów tradycyjnych w delcie Wisły, w szczególności nalewek;
 • pogłębienie wiedzy konsumentów, zwiększenie zainteresowania produktami, popularyzowanie tradycyjnej żuławskiej żywności i dziedzictwa kulturowego delty Wisły;
 • dokonanie przeglądu produkowanych w delcie Wisły nalewek regionalnych oraz wyłonienie najlepszych;
 • gromadzenie przepisów wyrobu nalewek opartych na lokalnych tradycjach.


II. Zasady i warunki uczestnictwa
§1
Uczestnikami Konkursu mogą być wytwarzające nalewkę pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
W szczególności mogą to być osoby indywidualne, rolnicy, gastronomicy, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, fundacje, rady sołeckie.
Przez wytwarzanie nalewki należy rozumieć zarówno produkcję w dużych zakładach, wytwarzanie na małą skalę, sprzedaż wyrobów w lokalach i punktach gastronomicznych,  produkcję na własny użytek lub do częstowania.

§ 2
Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły Konkursu.
§ 3
Do Konkursu można zgłaszać nalewki, dla których:

 • można stwierdzić pochodzenie z delty Wisły;
 • określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana pochodzeniu z delty Wisły;
 • co najmniej jeden z etapów procesu technologicznego, tj. produkcja, przetwarzanie lub przygotowywanie mają miejsce w delcie Wisły.

Uczestnik Konkursu powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu przynajmniej jednego z powyższych warunków. Dodatkowo, na potrzeby Konkursu, zalecane jest, aby co najmniej jedna część nazwy nalewki wskazywała na deltę Wisły (np. znad Tugi, mennonicka, a’la Loitz, marzęcińska, z Nowego Stawu, itp.).
§ 4
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przygotować i dostarczyć do biura Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Kopernika 17) najpóźniej do 20 grudnia 2012 r. do godziny 11.00:

 • bezzwrotną próbkę o objętości nie mniejszej niż 250 ml każdej zgłaszanej do Konkursu nalewki;
 • Kartę Zgłoszenia każdej zgłaszanej  do Konkursu nalewki zgodną z załączonym wzorem.

Każda ze zgłoszonych do Konkursu nalewek otrzymuje swój losowo wybrany numer i jest przechowywana wraz z Kartą Zgłoszenia w bezpieczny sposób w Żuławskim Parku Historycznym do zakończenia Konkursu.
§ 5
Karta Zgłoszenia, dołączona do każdego opakowania zgłaszanej do Konkursu nalewki, musi posiadać co najmniej następujące informacje:

 • nazwę i/lub charakterystykę surowca, z którego nalewka została przyrządzona (główny składnik lub określenie ogólne, np. wiśniowa, ratafia, ziołowa, krupnik). Należy pamiętać, że zgodnie z § 3 co najmniej jedna część nazwy nalewki na potrzeby Konkursu powinna wskazywać na deltę Wisły (np. znad Tugi, mennonicka, a’la Loitz, marzęcińska, z Nowego Stawu, itp.);
 • oznaczenie wytwórcy (np. imię i nazwisko, nazwę firmy, lokalu lub punktu gastronomicznego, stowarzyszenia,  koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, fundacji, rady sołeckiej, itp.);
 • rok wytworzenia;

§ 6
Udział w Konkursie jest odpłatny i wynosi 10 złotych od każdej zgłoszonej nalewki. Opłatę należy uiścić gotówką w Biurze Żuławskiego Parku Historycznego łącznie ze zgłoszeniem. Opłata zostanie przeznaczona na cele statutowe Klubu Nowodworskiego i wykorzystana na zakup nagród rzeczowych w Konkursie.

III. Zasady oceniania
§ 7
Ocenie w Konkursie podlegają:

 • kolor i klarowność nalewki;
 • bukiet – aromat nalewki;
 • harmonia – równowaga elementów: smaku, aromatu, cukru, kwasowości.

§ 8
Dla dokonania oceny nalewek zgłoszonych do Konkursu organizator powołuje Kapitułę Konkursu, złożoną od 3 do 5 członków i zwołuje jej posiedzenie.
Podczas posiedzenia członkowie Kapituły Konkursu degustują zgłoszone do Konkursu nalewki w warunkach zapewniających całkowitą anonimowość i bezstronność.
Członkowie Kapituły Konkursu do czasu zakończenia posiedzenia znają jedynie numer nalewki.
Ocena nalewek dokonywana jest w dwóch etapach.
W pierwszym etapie oceny członkowie Kapituły Konkursu wybierają nalewki, które w etapie finałowym oceniane są punktowo.
Suma punktów przyznana poszczególnym nalewkom jest początkiem dyskusji, w ramach której wyłaniana jest przez Kapitułę Konkursu, w drodze konsensusu, lista laureatów Konkursu.
Wszelkie postanowienia Kapituły Konkursu mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu.
§ 9
Wyniki Konkursu w postaci listy laureatów ogłoszone zostaną 28 grudnia 2012 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim podczas spotkania o godz. 18.00.
§ 10
W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

IV. Postanowienia końcowe
§ 11
Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w biurze Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim, (ul. Kopernika 17) codziennie oprócz świąt, sobót i niedziel, w godzinach od 10.00 do 14.00. Przyjmowanie zgłoszeń nalewek do Konkursu możliwe jest tylko od osób pełnoletnich.  
§ 12
Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 55 2475733 lub po wysłaniu zapytania na adres e-mail: biuro@zph.org.pl lub biuro@klubnowodworski.pl
Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Mariola Mika.

regulamin>>  karta zgłoszenia>>

 

Aktualności

Pomorska Karta Turysty

 

 

zobacz 

 

Polub nas na Facebooku

i otrzymuj powiadomienia
o aktualnych wydarzeniach

 zobacz

 

Gra Muzealna

zwiedzaj aktywnie Muzeum Żuławskie

 zobacz

 

 

Sklepik regionalny

Pamiątki i wydawnictwa 

 zobacz

 

Galeria

zobacz

Newsletter

Mapka

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego